වළාකුලේ

බැටළු පැටව් වගේ
අහස පුරා අගේ
පුළුන් වගේ සුදේ
ඇදී යන්නේ සුළං සැරේ (more…)

Continue Reading වළාකුලේ